سه‌شنبه 09 سپتامبر 2008 12:11
كريستين ساينس مانيتور: آمريكا در توقف برنامه هسته اي ايران به بن بست رسيده است

روزنامه «كريستين ساينس مانيتور» با بيان اين مطلب، به ارائه راه حلي جديد براي مناقشه هسته اي مي پردازد و مي نويسد: آزمون وفاداري مي تواند طرفين را مطمئن كند. مذاكره كنندگان هسته اي بايد درك كنند كه رهبران ايران مي خواهند وفاداري به قول خود به افكار عمومي در مورد احقاق حقوق هسته اي […]

روزنامه «كريستين ساينس مانيتور» با بيان اين مطلب، به ارائه راه حلي جديد براي مناقشه هسته اي مي پردازد و مي نويسد: آزمون وفاداري مي تواند طرفين را مطمئن كند. مذاكره كنندگان هسته اي بايد درك كنند كه رهبران ايران مي خواهند وفاداري به قول خود به افكار عمومي در مورد احقاق حقوق هسته اي ايران را اثبات كنند.همچنين رهبران ايران نيز بايد بدانند كه طرف مقابل آنها هم بايد وفاداري خود به موازين بين المللي را اثبات كنند.
اين روزنامه آمريكايي در ادامه مي افزايد: يك توافق اعتمادساز مي تواند آمريكا و ديگر كشورهاي داراي انرژي هسته اي را به عنوان مشتري مقابل ايران بنشاند، به اين شرط كه ايران هم با بازرسيهاي دقيق تر موافقت كند.
كريستين ساينس مانيتور در تشريح طرح خود مي نويسد: مشتريها قبول خواهند كرد تا از ايران، اورانيوم غني شده بخرند و پلوتونيوم براي مصارف سوختي را به قيمتي مناسب هزينه كنند. اين امر موجب مي شود تا ايران ديگر انبارهاي پر از اورانيوم غني شده و پلوتونيوم نداشته باشد، اما مي تواند همواره مواد سوخت هسته اي خود را به مشتريها صادر كند.
اين روزنامه تأكيد كرده است: ايران با پذيرش اين توافق، مي تواند فخر بفروشد كه ابرقدرت جهان، مشتري ايران است و يك وضعيت برد- برد به وجود مي آيد.
كريستين ساينس مانيتور در پايان با خيابان دوطرفه خواندن اين توافق و با اشاره به برقراري رابطه اقتصادي ميان غرب، آمريكا و ايران مي نويسد: اين يك رابطه اقتصادي معنادار مي باشد كه پاي پول نيز درميان است.

کاروان طریق القدس

آرشیو