شنبه 21 فوریه 2009 10:47
اساتيد دانشگاه اميركبير بر ضرورت حضور شهدا در فضاهاي دانشگاهي تاكيد دارند

فرهاد جوانمردي استاد دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه جريان تدفين شهدا در دانشگاه‌ها بر پايه ضرورت‌ها انجام مي‌گيرد، افزود: با توجه به اينكه حقيقتاً در محيط فرهنگي دانشگاه نياز به يك انگيزش مجددي براي تحرك دانشجويي و دانشگاهيان مشاهده مي‌شود حضور شهدا به عنوان يك سمبل و الگويي براي دانشگاهيان […]

فرهاد جوانمردي استاد دانشگاه صنعتي اميركبير در گفتگو با خبرگزاري فارس، با بيان اينكه جريان تدفين شهدا در دانشگاه‌ها بر پايه ضرورت‌ها انجام مي‌گيرد، افزود: با توجه به اينكه حقيقتاً در محيط فرهنگي دانشگاه نياز به يك انگيزش مجددي براي تحرك دانشجويي و دانشگاهيان مشاهده مي‌شود حضور شهدا به عنوان يك سمبل و الگويي براي دانشگاهيان خيلي مي‌تواند اثربخش باشد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دانشگاه از لحاظ محيط فرهنگي و علمي در مقطعي يك مقداري با آرمان‌ها فاصله گرفته ‌است، افزود: حتي ريشه فاصله گرفتن از آرمان‌هاي علمي جامعه با زيربناي فاصله گرفتن از آرمان‌هاي فرهنگي جامعه مطابقت دارد در نتيجه براي رسيدن به اهداف علمي و تحقيقاتي در اينگونه محيط‌ها نياز داريم در محيط فرهنگي تاثير پله‌اي داشته باشيم يعني يك عامل انگيزشي ايجاد كنيم تا بتواند راندمان علمي مجموعه را در راستاي رسيدن به آرمان‌ها يعني كمال و سعادت پياده‌سازي كند.
جوانمردي با تاكيد بر اينكه حضور شهدا در فضاهاي دانشگاهي از اين باب در اين زمان بسيار ضروري تشخيص داده شد، اضافه كرد: در دانشگاه صنعتي اميركبير هم چندماه است اين مسئله مورد نظر قرار گرفته و در اولين حركت يك جمع‌بندي از نظر اساتيد صورت گرفت و از حدود 100نفر از اساتيد باسابقه دانشگاه كه قبل و بعد از انقلاب در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي فعال بودند، فراخوان شد و در آن جلسه خيلي جالب بود كه مجموعه اساتيد نه تنها با اين حركت موافق بودند بلكه ضرورت حركت را مطرح مي‌كردند.
اين استاد دانشگاه در اين زمينه اضافه كرد: چند نفر از عزيزاني كه ما احتمال مي‌داديم ممكن است مخالفتي داشته‌باشند صحبت‌هايي كه اين اساتيد مطرح كردند جالب بود از اين منظر كه چرا اين حركت را اينقدر به عقب انداختيم.
استاد دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتي اميركبير ادامه داد: همچنين از جمع دانشجويان دعوتي شد، از تشكل‌ها و مسئولين تشكل‌ها، آنجا هم همين فضا حاكم بود، يك دعوت عامي صورت گرفت و دانشجويان ثبت‌نام كردند، كميته‌هاي خودجوشي تشكيل شد و دانشجويان پيگير كار هستند.
دبير كل مجمع صنفي اساتيد كشور در پايان با بيان اينكه دانشگاه صنعتي اميركبير هميشه پيشگام بوده‌است، تصريح كرد: اين مراسم تدفين شهدا هم بنحوي انجام خواهد شدكه باز اميركبيري بودن اين حركت يك نمودي داشته‌باشد.

کاروان طریق القدس

آرشیو