شنبه 21 فوریه 2009 10:51
تركيب احتمالي كابينه مير حسين موسوي

ميرحسين موسوي برنامه اي در مدت دو ماه و نيم تنظيم نموده و براي برخي از شخصيت هاي كشور فرستاده است.بر اساس گزارش خبرنگار سياسي ايران ديپلماسي اينگونه گفته شده است كه در كابينه ميرحسين افرادي همچون آقايان ناطق نوري، موسوي لاري، محسن رضايي، قاليباف و جهانگيري حضور دارند. 

ميرحسين موسوي برنامه اي در مدت دو ماه و نيم تنظيم نموده و براي برخي از شخصيت هاي كشور فرستاده است.
بر اساس گزارش خبرنگار سياسي ايران ديپلماسي اينگونه گفته شده است كه در كابينه ميرحسين افرادي همچون آقايان ناطق نوري، موسوي لاري، محسن رضايي، قاليباف و جهانگيري حضور دارند. 

کاروان طریق القدس

آرشیو