سه‌شنبه 23 ژوئن 2009 12:08
هدف از آشوب چیز دیگری است

پاسخ به ادعاهای بی اساس در مورد تقلب در انتخابات

 

1- چرا براي برخي از نمايندگان کانديداها براي رفتن پاي صندوق کارت صادر نشده است؟
پاسخ: تنها دليل عدم صدور کارت براي نمايندگان کانديداها براي حضور پاي صندوقهاي راي، عدم تکميل مدارک آنها بوده است. برخي کانديداها سعي دارند قصور و کوتاهي خود را به پاي وزارت کشور بگذارند، چرا که مهلت تحويل مدارک نمايندگان جهت صدور کارت تا 88/3/17 بوده ليکن وزارت کشور حسن نيت به خرج داده و حتي تا روز 88/3/18 نيز مدارک نمايندگان کانديداهاي معترض را به صورت دستي از ستادهاي کانديداهاي معترض پذيرفته است.
قابل ذکر است که در شهر تهران براي نمايندگان آقاي موسوي به علت نقص مدرک و پايبندي به قانون کارت تنها 300 نماينده صادر نشده است که علت اصلي آن هم نقص مدارک بودهاست ولي براي کانديداي پيروز انتخابات 700 کارت به علت نقص مدارک صادر نشده است.
بنابراين تعداد نمايندگان کانديداي معترض بيش از نمايندگان کانديداي پيروز پاي صندوقهاي راي بوده است.
نکته قابل توجه ديگر اين است که براساس آمار تعداد کارتهاي صادر شده آقاي موسوي در 89 درصد صندوق هاي راي کل کشور نماينده داشته است. اين درحالي است که احمدي نژاد در 72درصد، کروبي 5/29درصد و رضايي 12درصد صندوقها نماينده داشتهاند.
قابل قبول است که آقاي موسوي در مورد صندوقهايي که ناظر نداشته اند داراي شک و شبهه باشد. اين شک کاملا معقول ومنطقي است اما راه حل برطرف شدن آن اين است که ايشان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوق ها بصورت تصادفي شوند و نتايج آنها را با صندوقهايي در همان منطقه و شهر مقايسه کنند که در آنجا ناظر داشتهاند و ببينند که آيا چنان تفاوت فاحشي وجود دارد يا خير. قطعا ايشان مي دانند که براي آنکه 10 ميليون راي جابجا شود بطور متوسط 10 هزار صندوق ميبايست کاملا داراي آرا واژگون شده باشد.

 

 

2- چرا در برخي شعبهها تعرفه راي کم آمده است؟

پاسخ : مشارکت بيسابقه 85 درصدي مردم در سراسر کشور بيسابقه بود و برنامهريزي براي توزيع تعداد تعرفهها با ديگر دورهها کاملا متفاوت بود. شعبهها موظف بودند که کمبود تعرفه خود را با در دست گرفتن آخرين دسته صد برگي تعرفه راي به مسوولان ذيربط اعلام نمايند تا اين کمبود جبران گردد. با توجه به تمهيدات صورت گرفته توسط ستاد انتخابات کشور هيچ شعبهاي به خاطر تمام شدن تعرفه رايگيري را متوقف نکرده است و در اسرع وقت ممکن تعرفه مورد نياز شعبهها در اختيار آنها قرار گرفته است و شوراي نگهبان نيز ناظر بر اين موضوع بوده است.

3- چرا از ساعت 9 تا 14 روز 23 خرداد وزارت کشور آمار جديدي ارائه نکرد؟
پاسخ: تجميع نتايج انتخابات براساس 2 فرم صورت مي گيرد فرم شماره 22 که مخصوص شعب اخذ راي مي باشد و فرم شماره 28 که مخصوص فرمانداري ها و تجميع آمار شهرستان ها مي باشد تا ساعت 9 بامداد روز 88/3/23 تجميع به صورت آنلاين و براساس فرم شماره 22 صورت گرفت. از ساعت 9 تا 13 روند اعلام نتايج براساس فرم 22 متوقف گرديد چرا که نتايج شهرستانهاي مختلف در قالب فرم 28 به ستاد انتخابات کشور ارسال گرديده بود و تجميع نتايج به جاي شعبه به شعبه به صورت شهرستان به شهرستان صورت گرفت تا هم دقت کار بيشتر شود هم سرعت تجميع و در نتيجه جمعبندي نهايي زودتر صورت گيرد.
در همين حين طرفداران آقاي رضايي ميگويند چطور شده است که در ساعت 9:47 دقيقه و با شمارش 30506422 راي آراي وي 633048 بوده و در ساعت 13:53 دقيقه و با شمارش 34377493 راي تعداد آراي ايشان 587913 راي بوده است.
پاسخ اين شبهه نيز با تشريح روش تجميع داده ميشود. تا ساعت 9، تجميع براساس فرم 22 صورت گرفته و در ساعت 13 آمار بر اساس فرم شماره 28 بوده است که نتيجه ساعت 13 بر اساس فرمهاي شهرستانها بوده است که ممکن است نتايج برخي صندوق ها در تجميع شهرستانها محاسبه نگرديده باشد .
در نهايت آراي آقاي رضايي 681851 راي بوده است اگر تعداد آراي نهايي آقاي رضايي کمتر از ساعت 9 بود اين شبهه وارد بود ليکن الان فقط ملاک شمارش تغيير يافته است و شبههاي درباره اين موضوع مطرح نمي باشد.

4- تعداد واجدين شرايط راي دادن کمتر از ميزاني بوده که وزارت کشور اعلام کرده است؟
پاسخ : تعداد واجدين شرايط براساس محاسبات آماري برپايه سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران مي باشد. به اين مفهوم که سرشماري هر 10 سال يکبار در ايران توسط مرکز آمار انجام مي گيرد و بر پايه نتايج سرشماري و با برآوردهاي سالانه از جمعيت کل کشور ميزان واجدين شرايط با محاسبات آماري تخمين زده مي شود که به واقعيت جامعه بسيار نزديک است. قابل ذکر است که اين روال در تمام انتخابات ملاک عمل بوده و کارشناسان و خبرگان آماري نيز شبههاي بر اين امر ندارند.

5- چرا درحالي که 46ميليون و 200هزار راي دهنده وجود دارد 58ميليون تعرفه راي چاپ شده است؟
پاسخ: چاپ تعرفههاي رايگيري با نظارت شوراي نگهبان صورت ميگيرد ودر هر انتخابات به علت تسريع در عملکرد اجرايي و توزيع مناسب تعرفههاي رايگيري در شعب شهري و روستايي سراسر کشور تعدادي تعرفه اضافه چاپ ميشود. اصل همترازي در تعداد تعرفه -يعني چاپ تعرفه ها به تعداد دقيق واجدين شرايط- از آن جهت امکان پذير نيست که جمعيت در گردش و مسافر قابل تخمين مکاني نيستند.
با چاپ تعرفه به تعداد بيشتر، ضريب امکان حضور مردم و مشارکت اجتماعي بالاتر خواهد رفت. نکته دوم اينکه موضوع تازگي ندارد و در تمام دوره هاي انتخابات برگزار شده در کشور اين اصل رعايت گرديده است و تعدادي تعرفه اضافي چاپ شده است. نکته سوم اينکه اين کار يکي از امور اجرايي معمول در عرصه انتخابات است و در تمام کشورهايي که از سيستم راي گيري کاغذي استفاده مي کنند رايج و عرف است .

6- چرا برخي کانديداها پيش از شمارش آرا اعلام پيروزي کردند؟
پاسخ: نتايج نظر سنجي هاي معتبر و علمي برخي مراکز دولتي و خصوصي تا 24 ساعت قبل از انتخابات حاکمي از اختلاف شديد آراي کانديداي پيروز انتخابات با کانديداي معترض داشت که هم اکنون نيز اين موضوع به خوبي آشکار گرديد.
علاوه بر نظرسنجي هاي موسسات داخلي چندين موسسه خارجي نتايج انتخابات را پيشبيني کرده بودند و در روزنامه واشنگتن پست نيز اين نتايج را منتشر نمودند.
ذکر اين نکته ضروري است که اعلام پيروزي در انتخابات به عنوان يک ترفند جنگ رواني از سوي آقاي موسوي و به سفارش بعضي اطرافيانش در روز انتخابات به کار گرفته شد تا جايي که آقاي موسوي ساعت 10 صبح از پيروزي خود به صورت قاطع خبر داد.
علاوه بر اين سايتهاي قلم نيوز، کلمه و ياري ساعت 20:30 از پيروزي قاطع ايشان خبر دادند و کار به جايي رسيد که آقاي خاتمي ساعت 21 شب پيروزي آقاي موسوي را از طريق همين سايتها به وي تبريک گفت.
ضمنا آقاي موسوي فراموش نکردهاند که ساعت 23 شب تاريخ 88/3/22 در جمع خبرنگاران چه گفتند. وي گفته بود که اگر تقلب نشود پيروز انتخابات است و در همان ساعت تقلب گسترده در انتخابات را پيشگويي کرده بود همانگونه که خانم ”عفت مرعشي“ همسر آقاي هاشمي رفسنجاني اين موضوع را هنگام انداختن راي خود در صندوق اعلام کرده بود.

7- چرا وزارت کشور تجميع را به صورت رايانه اي انجام داد و نتايج را به صورت آنلاين اعلام مي نمود؟
پاسخ: براي اولين بار در تاريخ انتخابات ايران و با توجه به پيشرفت علم روز تجميع نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم رايانهاي انجام شد.
به اين مفهوم که شعب راي گيري نتايج خود را براساس فرم شماره 22 به صورت آنلاين براي ستاد انتخابات کشور ارسال نموده و در ستاد نيز اين نتايج به صورت آنلاين روي سايت ستاد قرار ميگرفت.
نتايج بر اساس آراي شعب سراسر کشور و به صورت تجميع شده در خروجي قرار مي گرفت و ساعت 30 دقيقه بامداد 88/3/23 رييس ستاد انتخابات کشور از تجميع 5 ميليون راي خبر داد ضمن اينکه نتايج رايانهاي با نتايج حاصل از فرم 22 (فرم شعبهها) تطبيق داده ميشد و سپس بر روي سايت قرار ميگرفت. سوالي که از کانديداي معرتض مي کنيم اين است که چرا نمايندگان شما ساعت 2 و30 دقيقه بامداد 88/3/23 با شنيدن نتايج حاصل از تجميع که خبر از شکست قاطع شما داشت، محل ستاد را با عصبانيت ترک کردند و شبهه عدم اعتماد به تجميع رايانهاي را مطرح کردند؟

اما ما نیز یک سوال از آقای موسوی داریم:
آقای موسوی شما که این قدر به انجام تقلب در انتخابات ایمان دارید و بیش از یک هفته است که اوضاع مملکت را به هم ریخته اید، چرا تازه امروز به جمعآوری مستندات در زمینه تقلب در انتخابات پرداختهاید تا به شورای نگهبان ارائه کنید؟ اصلا وجود تقلب در انتخابات چگونه بدون مستندات برای شما اثبات شده بود.
چه گونه در پیشگاه خدا و مردم در مورد خون جوانان این سرزمین که در این آشوبها بر زمین ریخته شدهاست پاسخ میگویید؟ به نظر شما چهار سال ریاست جمهوری چه قدر ارزش دارد؟
شاید هدف شما از ادامه آشوبها چیز دیگریست. امیدواریم هدف شما آن که ما حدس میزنیم نباشد.

کاروان طریق القدس

آرشیو