پنج‌شنبه 25 ژوئن 2009 10:58
تحلیل واژه های موسوی و احمدی نژاد
ماهنامه همشهری در شماره 25 خود به استخراخ برخی از کلیدواژه های سخنان کاندیداها در بازه زمانی 30 بهمن 87 تا 31 فروردین 88 پرداخته بود. با توجه به اینکه تعدد بکار بردن برخی از کلیدواژه ها در سخنان قبل از انتخابات تا حدی شعار های هر کاندیدا را مشخص می کند، به مقایسه تعداد این کلیدواژه ها پرداخته ایم. گرچه این برسی قبل از انتخابات انجام شده است ولی با توجه به موضع گیری های پس از انتخابات، گویا این کلیدواژه ها معنای جدیدی پیدا کرده اند.
 
کاروان طریق القدس

آرشیو