دوشنبه 29 ژوئن 2009 13:40
اميدواريم موسوي تا ايستگاه آخر بيايد !
-آنها دنبال سرنگوني جمهوري اسلامي بودند نه اعتراض به انتخابات يا ابطال آن
-75 درصد مردم ايران خواستار تغيير رژيم هستند

-چه قدر دردناك و توهين آميز است كه خواسته آنها را در حد ابطال انتخابات تقليل مي دهند…

 
سايت وزارت خارجه رژيم صهيونيستي با حمايت از آشوبگراني كه به بهانه انتخابات اقدام به جنايت و تخريب اموال عمومي و مردم كردند، تصريح كرد: آنها دنبال سرنگوني جمهوري اسلامي بودند نه اعتراض به انتخابات يا ابطال آن.
اين سايت مي نويسد: چه قدر دردناك و توهين آميز است كه خواسته آنها را در حد ابطال انتخابات تقليل مي دهند. اين حركت، مثل قطاري است كه در آغاز هر يك به منفعتي كه در آن مي بيند، سوارش مي شود و آنجا كه در مسيرش منافعش را زير مي گيرد، پياده مي شود. پايان مسير اين قطار، عبور از جمهوري اسلامي است. اي كاش آقاي موسوي بتواند تا ايستگاه آخر كه همانا سرنگوني جمهوري اسلامي است همراه شود.
اين منبع صهيونيستي مي افزايد: حتي پافشاري بر ابطال انتخابات تاييد رژيم است. زيرا همين انتخابات، رأي ريخته شده به حساب جمهوري اسلامي است كه هيچ مشروعيتي ندارد. نامزد ها هم از صافي شوراي نگهبان عبور كرده اند. شعار ابطال انتخابات، ناكارآمد است. بايد با تمامي نيرو، حول سرنگوني جمهوري اسلامي متمركز شد.
همزمان آويگدور ليبرمن وزيرخارجه رژيم صهيونيستي از كشورهاي غربي خواست آشكارا از آشوبگران حمايت كنند. نتانياهو نيز در جريان سفر به ايتاليا با كتمان و انكار حضور 85 درصدي ملت ايران پاي صندوق هاي رأي گفت: 75 درصد مردم ايران خواستار تغيير رژيم هستند و اگر غرب امروز فشار سنگين عليه ايران نياورد پس كي مي خواهد با ايران درگير شود.
به نقل از روزنامه کیهان 88/4/6
کاروان طریق القدس

آرشیو