تیر ۱۳۸۸ - بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • بازیگوشی های تاریخ و فرجام تراژیک ژانوس ایرانی

    طنز تاریخ را ببینید که ژانوس ایرانی در عمل مسبّب عجیب و غریب ترین شکاف و دودستگی اجتماعی 30 سال اخیر کشور شد. شکافی که مشابه آن را فقط می توان در فضای اسفند 59 تا تیر 60 ردیابی کرد.

  • قتل کارمند وزارت کشور! سوژه ی قدیمی با آمار قدیمی تر!
    گفتنی است خبر قتل کارمند وزارت کشور، پیش از این هم به همراه تصویر مقتول (!) توسط رسانه های دروغ پرداز منتشر شده بود. جالب است که این آمار، که ادعا می شود آمار واقعی انتخابات است، دقیقاً همان است که در نامه ی جعلی وزیر کشور ذکر شده بود. نامه ای که مدتی افشا (!) شدن آن، تیتر رسانه های مخالف بود.

کاروان طریق القدس

آرشیو