چهارشنبه 23 سپتامبر 2009 06:12
سناریوی دو دروغ بزرگ برای ایجاد تشنج در دانشگاه امیرکبیر

نشریه دانشجویی انعکاس در اولین شماره خود در سال جدید، در تیتر اصلی خود به دو دروغ پرداخت که توسط برخی افراد در سطح دانشگاه در حال پخش بود تا به بهانه ی آنها دانشگاه به آشوب کشیده شود. متن کامل این مطلب به شرح زیر است:


پس از مواجه شدن اقلیت هوچیگر با بی‌میلی قاطع دانشجویان نسبت به شرکت در تجمعات آنها و ایجاد تشنج در دانشگاهها -که نمونهی آن در دانشگاه‌های تهران و شریف مشاهده شد-، این گروه قصد دارند با بهره‌گیری از استراتژی شایعه‌پراکنی‌های گسترده به اهداف خود برای متشنج‌کردن دانشگاه‌ها دست یابند. شایعاتی که این روزها در دانشگاهمان شنیده میشوند را نیز باید در همین راستا تلقی کرد؛

دروغ اول: وزیر علوم چهارشنبه به امیرکبیر میآید!

آنگونه که این روزها در دانشگاه شایعه شده است، وزیر علوم قرار است روز چهارشنبه به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیاید؛ اما وقتی قضیه را از مسئولین دانشگاه جویا شدیم به این نتیجه رسیدم که این شایعه از اساس کذب است. اگرچه دلیلی ندارد که حضور وزیر علوم در دانشگاه امیرکبیر مسئله ساز شود، اما ظاهراً جریانی که نمیتواند آرامش را بر دانشگاه های کشور حاکم ببیند، سعی دارد تا به هر بهانه ای وضعیت آرام دانشگاه ها را که حاصل درایت و فهم دانشجویان است، برهم زند. نکته قابل توجه این است که تا کنون سناریوهایی همچون برگزاری جشنهای تولد دروغین و دعوت به اعتراض و خشونت علیه حضور مسئولین و چهرهها در دانشگاهها توفیقی نداشته و با بیتوجهی دانشجویان همراه بوده است. ظاهراً جریانات پشت پرده پس از بیان دروغهای عیانی چون ادعای تقلب در انتخابات که باعث اهانت به شخصیت تودههای مردم و فضای دموکراسی و مردم سالاری و قانون در جامعه شد، قصد ندارند دست از جوسازیهای دورغین و شایعه پراکنیها بکشند و صدالبته این نشانه خالی بودن دست آنها از منطق است.  طرح مسئله حضور کامران دانشجو در دانشگاه امیرکبیر کپی برداری از حرکتی است که هفتهی گذشته در دانشگاه شریف انجام شد و طی آن شایعه حضور وزیر علوم در دانشگاه، منجر به تحرکات محدود و سطحی عدهای از دانشجویان انجمن این دانشگاه شد و البته با عدم همراهی بدنه دانشجویی روبرو شد و برنامه محدود به دعوت کنندگان به تجمع گردید. حال این شایعه در حالی در دانشگاه امیرکبیر مطرح میشود که اصلاً دلیلی هم برای حضور دانشجو در روز چهارشنبه در دانشگاه امیرکبیر وجود ندارد؛ چرا که معمولا وزیر علوم برای برگزاری مراسمات خاصی همچون افتتاح یا سخنرانی در همایش و یا تودیع و معارفه به دانشگاه میآید؛ امّا روز چهارشنبه هیچ روز خاصی در تقویم امیرکبیر نیست.

دروغ دوم: میرحسین موسوی دستگیر شد!
مطابق برخی اطلاعات و خبرها، جریان مربوط به کاندیدای شکست خورده انتخابات قصد دارد تا در یک حرکت هماهنگ با ارسال تعداد زیادی پیامک در بازهی زمانی کوتاه، خبر-بخوانید شایعه- دستگیری میرحسین موسوی را توسط نیروهای لباس شخصی! به صورت وسیعی منتشر کند و در پی آن با سکوت آقای موسوی برای مدتی، آن را واقعی جلوه دهد. اینکه این جریان تصور کند با این حرکت هوچیگرانه و ناشیانه اعتباری نزد مردم کسب میکند، بسیار تعجب برانگیز است؛ چراکه به محض انتشار این خبر جعلی، رسانهها آن را تکذیب خواهند کرد و با تکذیب رسمی آن مردم باز هم از اینکه مورد تمسخر این جریان قرار گرفته اند عصبانی خواهند شد. البته میتوان علت چنین طرحی را باز هم در عدم توفیق این جریان در به آشوب کشیدن دانشگاهها جویاشد؛ به نظر میرسد انجام چنین حرکتی اگر با هماهنگی بازوهای اجرایی این جریان در دانشگاهها صورت گیرد، بتواند حداقل برای مدت کوتاهی بهانه شروع تجمعات و ناآرامیها را در دانشگاه به عوامل مذکور بدهد. البته مسلماً دانشجویان دانشگاه امیرکبیر چنین اجازهای را به آنها نخواهند داد.

کاروان طریق القدس

آرشیو