چهارشنبه 25 نوامبر 2009 15:29
عکس و فیلم تجمع دانشجویان شریف به مناسبت 16 آذر

عکسها و فیلمهای تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را در ادامه می توانید ببینید.


عکسها و فیلمهای تجمع امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را در ادامه می توانید ببینید.


عکس:
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00368.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00033.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00035.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00038.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00039.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00351.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00358.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00359.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00360.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00367.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00369.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00370.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00371.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00379.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00380.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00381.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00385.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00390.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00391.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00393.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00398.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00405.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00413.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00418.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00419.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC00424.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC01471.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC01474.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/DSC01476.jpg
http://i736.photobucket.com/albums/xx10/hrshahab/07122009081.jpg

فیلم:
فیلمهای 3GP
http://uploading.com/files/e9a6d224/16%2Bazar%2Bsharif.3GP
http://uploading.com/files/835cbda9/16%2Bazar%2Bsharif%2B5.3GP
http://uploading.com/files/afefec58/16%2Bazar%2Bsharif%2B4.3GP/
http://uploading.com/files/586b569c/16%2Bazar%2Bsharif%2B6.3GP

فیلمهای MP4
http://uploading.com/files/e39m6d9b/16%2Bazar%2Bsharif%2B2.MP4/
http://uploading.com/files/3667bfdc/16%2Bazar%2Bsharif%2B3.MP4

کاروان طریق القدس

آرشیو