یکشنبه 11 آوریل 2010 13:53
موحدی مسئول بسیج دانشجویی تربیت معلم گفت: قوه قضائیه به جای برخورد با آقازاده ها و مفسدان اقتصادی دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

موحدی مسئول بسیج دانشجویی تربیت معلم گفت: قوه قضائیه به جای برخورد با آقازاده ها و مفسدان اقتصادی دنبال پاک کردن صورت مسئله است.


 موحدی در گفت وگو با خبرنامه تربیت معلم  با اشاره به برخی فشار های قوه قضائیه علیه عدالت خواهان و احضار مسئول بسیج دانشجویی امیر کبیر گفت: نباید در کشور اسلامی یک تشکل و دانشجوی بسیجی به واسطه ی اعتراض به تبعیض، مورد فشار و بی مهری قرار گیرد.

وی افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری مشروعیت قوه ی قضائیه را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت خواهی دانسته اند، اما امروز قوه قضائیه به جای برخورد با مفسدان اقتصادی و آقا زاده های رانت خوار دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

وی در ادامه گفت: مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه مبارزه با مفسدین اقتصادی را به طو جدی مطالبه نمودند. قوه قضائیه باید طبق رهنمودهای معظم له با دانه درشت های اقتصادی که بعضاً هم از مسئولین هستند باید برخورد جدی و عملی  داشته و از هرگونه مسامحه کاری پرهیز نماید.

وی تصریح کرد بسیج دانشجویی تربیت معلم مراتب اعتراض خود را نسبت به برخی فشارها علیه عدالت خواهان اعلام نموده و توصیه می نماید قوه ی قضائیه امید هایی را که با توجه به برخی حرکت های اخیر آن قوه شکل گرفته بود را به یاس تبدیل ننماید.

وی در پایان تاکید کرد جنبش دانشجویی و عدالت خواهان، همرزمان خود را تنها نخواهند گذاشت ودر جهت حمایت از فرزندان عدالت خواه انقلاب از هیچ کوششی دریغ نخواهد ورزید.

 

 

کاروان طریق القدس

آرشیو