شنبه 17 آوریل 2010 19:10
مشکل ما با غرب مشکل مبنایی است

يک تحليلگر حوزه رسانه گفت: مشکل ما با غرب مشکل مبنایی است چون عقلانیت را مسخ می کند، و با عنوان عقلانیت بروکراتیک شکستن حریم خانواده را عادی جلوه می دهد. مسخ شدن و جدا شدن از عقلانیت سنتی و کنار رفتن حوزه وسیعی از مفاهیم ناب انسانی، چیزی است که در رسانه های غربی به وفور شاهدهستیم.

وحید یامین پور مدرس دانشگاه و تحليلگر حوزه رسانه در نشستِ “نقش رسانه بر تقابل جهان اسلام و غرب” که عصر امروز در دانشگاه امیر کبیر برگزار شد، گفت: نسبت میان اسلام و غرب یک ماجرای سیاسی نیست. این نسبت ، نسبت جامعه شناختی صرف یا هنری صرف یا سه نقطه نیست نسبتی کاملا وجود شناختی و معرفی است. به ظاهر این است که اسلام و غرب دو نگرش مجزا درباره ی جهان و انسان دارد.

وی ادامه داد: در غرب با فروپاشی خانواده مواجهیم که با عناوین و مشکلات مختلف بازتاب دارد واعلام می شود که فقط 7 درصد مردم آمریکا در جایی زندگی می کنند که می توان به آن نام خانواده داد البته این7 درصد هم قابل اعتماد نیست این آماری است که تابلر در 1970ارائه داده است.

وی تصریح کرد: البته غرب با این موضوع مشکلی ندارد و اگر هم دارد به دلیل رشد منفی جمعیت است یعنی تبدیل یک مشکل فرهنگی به مشکل اقتصادی. چون در تهیه نیروی کار با مشکل مواجه می شوند.

یامین پور در بخش دیگر از سخنانش با اشاره به فیلم سنگسار ثریا گفت: در عمق فحاشی فیلمی مثل سنگسار ثریا هم کارگردان نتوانسته از بعضی مفاهیم سنتی ایرانی در فیلم خود نزول کند. یعنی همین آدم بی هویت هم یک سری حریم ها را نشان می دهد که همین موارد جزئی را هم غرب ندارد.

وی ادامه داد: تعریف ما از جایگاه و مختصات هر یک از اعضای خانواده نوع نگاه و جامعه را تعیین می کند اگر زن را مبنای لذت قرار دهیم جامعه صنعتی باشد یا نه، نتیجه چیزی جز فروپاشی خانواده نیست.

 

این مدرس دانشگاه با اشاره به نظریات ماکس وبر گفت: او واکنش های انسانی را به چند دسته تقسیم می کند بعضی از کنش ها ، کنش های عاطفی انضباط نا پذیر است دسته ی دیگر کنش های سنتی تقلیدی و دسته ی دیگر کنش های عقلانی معطوف به اخلاق و دسته چهارم هم مربوط به کنش های عقلانی معطوف به هدف های مادی .

وی ادامه داد: از نظر وبر مهمترین جنس کنش، کنش های عقلانی معطوف به هدف است چون باعث تشکیل جامعه مدرن می شود.

وی ادامه داد: وبر می گوید عقلانیت مدرن از مفاهیم فوق بشری افزون زدایی می کند و این یعنی همه جادویی که در عشق می گنجید و جامعه دینی آن را به ازدواج مربوط کرده بود بی معناست.

این استاد دانشگاه گفت: بر این اساس می بینیم که فیلم های آمریکایی از ارتباطی که به نظر ما جادویی است تقدس زدایی می کند چون آنها را دررابطه لذت طلبانه شان محدود می کند در حالیکه اسلام سخترین مجازات ها را برای حفظ مهمترین مسائل خود تعیین کرده است که یکی از آنها حریم خانواده است که با مجازات سنگ سار روبرو می شود.

یامین پور گفت: مشکل ما با غرب مشکل مبنایی است چون عقلانیت را مسخ می کند.و با عنوان عقلانیت بروکراتیک شکستن حریم خانواده را عادی جلوه می دهد. مسخ شدن و جدا شدن از عقلانیت سنتی و کنار رفتن حوزه وسیعی از مفاهیم ناب انسانی، چیزی است که در رسانه های غربی به وفور شاهدهستیم.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو