چهارشنبه 19 اکتبر 2011 22:41
دوسالی است که پر کشیدی

ماها همان آدم‌ها هستیم و با همان انگیزه و همان اراده. حالا درست است که موهایمان سپید شده است اما امروز برای شهید شدن بیشتر اماده هستیم. چون آن روز یک آرزوهایی توی دلمان بود، اما امروز همه آرزوهایمان تمام شده است. امروز برای شهادت از هر روزی آماده‌تر هستیم.

«اگر امروز هم هر دیوانه‌ای و هر ابلهی دستش به این کشور دراز شود دستش را قطع می‌کنیم.
ماها همان آدم‌ها هستیم و با همان انگیزه و همان اراده.
حالا درست است که موهایمان سپید شده است اما امروز برای شهید شدن بیشتر آماده هستیم.
چون آن روز یک آرزوهایی توی دلمان بود،
اما امروز همه آرزوهایمان تمام شده است.
امروز برای شهادت از هر روزی آماده‌تر هستیم.»

سردار شهید نورعلی شوشتری

دو سالی است که پر کشیدی
رفتی و جام الست سرکشیدی

شاخه ای تاک، کاسه ای نور مهمان کن
من را از باده ی نابت کنون سیراب کن

کاروان طریق القدس

آرشیو