کارگروه های انتخاباتی
  • ارائه کارگروه گفتمان های اداره ی کشور گزارش تصویری ارائه کارگروه گفتمان های اداره ی کشور

    گزارش تصویری ارائه کارگروه گفتمان های اداره ی کشور

  • نهضت‌های مقاومت اسلامی و جنبش‌های مردمی در آیینه سیاست خارجی

    بدون شک یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران، موضوع مقاومت و جنبش های مردمی بیداری اسلامی و نحوه مواجهه و تعامل ایران با آنهاست که به دلیل اهمیت و وسعت تاثیرگذاری، این موضوع به یکی از شاخص های تفکیک جریانات سیاسی در ایران تبدیل شده است. در رقابتهای انتخاباتی نیز می توان رویکرد نامزدها به این موضع را ملاک مناسبی برای قضاوت در مورد سیاستهای خارجی آنها برشمرد. در این مقاله سعی شده است رویکرد سیاست خارجی ایران نسبت به نهضت های مقاومت اسلامی بررسی گردد.

کاروان طریق القدس

آرشیو