چهارشنبه 12 اکتبر 2016 01:37
برای ثبت نام داشتن گذرنامه ضروری است؟

برای ثبت نام داشتن گذرنامه ضروری است؟ ج : در ابتدای ثبت نام خیر. در طی مراحلی که در اطلاعیه ها آمده است، می توانید گذرنامه را تهیه کنید. برای زمان سفر و تهیه روادید، می‌بایست گذرنامه را تهیه کرده باشید.

برای ثبت نام داشتن گذرنامه ضروری است؟

ج : در ابتدای ثبت نام خیر. در طی مراحلی که در اطلاعیه ها آمده است، می توانید گذرنامه را تهیه کنید. برای زمان سفر و تهیه روادید، می‌بایست گذرنامه را تهیه کرده باشید.