چهارشنبه 12 اکتبر 2016 12:42
در بازه سفر امتحان دارم، راهی برای حضور در سفر هست؟

ج : بهتر است هر چه سریعتر این موضوع را در وهله اول با استاد درس مطرح نمایید، با توجه به جا افتادن موضوع سفر پیاده روی اربعین، در اکثر موارد اساتید همراهی می کنند. در صورت لزوم می توانید گواهی حضور در کاروان را از بسیج مرکزی دریافت کنید. هماهنگی هایی هم در حال […]

ج : بهتر است هر چه سریعتر این موضوع را در وهله اول با استاد درس مطرح نمایید، با توجه به جا افتادن موضوع سفر پیاده روی اربعین، در اکثر موارد اساتید همراهی می کنند. در صورت لزوم می توانید گواهی حضور در کاروان را از بسیج مرکزی دریافت کنید. هماهنگی هایی هم در حال انجام است که ان شاء الله این موضع از طریق معاونت های دانشگاه مرتفع گردد. لذا حتما ثبت نام نمایید و در بخش توضیحات نیز این موضوع را ذکر کنید.

Comments are closed.