چهارشنبه 12 اکتبر 2016 12:32
می توانیم همراه با خود بیاوریم؟

ج : با توجه به مخاطبان کاروان که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند و همچنین محدودیت تعداد زوار، متاسفانه این امکان فراهم نیست.

ج : با توجه به مخاطبان کاروان که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند و همچنین محدودیت تعداد زوار، متاسفانه این امکان فراهم نیست.