چهارشنبه 12 اکتبر 2016 01:35
چه کسانی می توانند شرکت کنند؟

ج : کاروان ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، اما سایر افراد (اعم از کارکنان و اساتید دانشگاه، یا دانشجویان دانشگاه های دیگر، طلاب و …) نیز می توانند پیش ثبت نام را انجام دهند. اسامی این بزرگواران در فهرست ذخیره ثبت خواهد شد.

ج : کاروان ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، اما سایر افراد (اعم از کارکنان و اساتید دانشگاه، یا دانشجویان دانشگاه های دیگر، طلاب و …) نیز می توانند پیش ثبت نام را انجام دهند. اسامی این بزرگواران در فهرست ذخیره ثبت خواهد شد.