دوشنبه 13 اکتبر 2008 12:15
جلسه مخفيانه سران دو حزب افراطي دوم خردادي و ملي مذهبي با برخي گروه هاي چپ دانشگاه

به گزارش خبرگزاري CNN، برخي خبرها حاكيست سران دو حزب افراطي دوم خردادي و يك نماينده از جريان ملي مذهبي ها در نشست مخفيانه اي با تعدادي از اعضاي گروه هاي سوسياليستي و چپ دانشگاه ها، از آنها خواسته اند تا برنامه خود براي متشنج كردن فضاي دانشگاه ها در آستانه انتخابات را با استراتژي […]

به گزارش خبرگزاري CNN، برخي خبرها حاكيست سران دو حزب افراطي دوم خردادي و يك نماينده از جريان ملي مذهبي ها در نشست مخفيانه اي با تعدادي از اعضاي گروه هاي سوسياليستي و چپ دانشگاه ها، از آنها خواسته اند تا برنامه خود براي متشنج كردن فضاي دانشگاه ها در آستانه انتخابات را با استراتژي انتخاباتي اين احزاب هماهنگ كنند. استفاده از مطالب تخريبي و تمسخرآميز عليه دولت و انتشار با استفاده از sms، سوءاستفاده از مطالبات صنفي دانشجويان و سوق دادن آنها به سمت مسايل سياسي، دعوت از چهره هاي دگرانديش و ترجيحا داراي سابقه محكوميت در دانشگاه ها و… از اهم پيشنهادات افراطيون به بازوهاي عملياتي خود در دانشگاه ها بوده است.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو