دوشنبه 13 اکتبر 2008 12:16
اعتراض تشكل هاي دانشجويي به كردان

در پي اعلام خبر جعلي بودن مدرك دكتراي وزير كشور، تعدادي از تشكل هاي دانشجويي نسبت به اين موضوع واكنش هايي نشان دادند. «اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان»، «دفتر تحكيم وحدت»، «بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران» و بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف از جمله تشكل هايي بودند كه با انتشار نامه هاي سرگشاده، جداگانه اعتراض خود […]

در پي اعلام خبر جعلي بودن مدرك دكتراي وزير كشور، تعدادي از تشكل هاي دانشجويي نسبت به اين موضوع واكنش هايي نشان دادند. «اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان»، «دفتر تحكيم وحدت»، «بسيج دانشجويي دانشگاه هاي تهران» و بسيج دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف از جمله تشكل هايي بودند كه با انتشار نامه هاي سرگشاده، جداگانه اعتراض خود را نسبت به اين موضوع اعلام نموده و برخي از آن ها خواستار استعفاي «علي كردان» شدند.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو