یکشنبه 25 ژانویه 2009 11:19
بهار درغزه، روسیاهی برای زغال

بیش از60 سال ازاشغال فلسطین توسط صهیونیست ها می گذرد سال هاست که این ملت مسلمان درزیریوغ رژیم صهیونیستی سخت ترین فشارها را تحمل کرده،نسل کشی وشکنجه قتل عام کودکانش را به چشم خود دیده است واکنون نیز بدترین نوع آن رادر منظرسازمان ها ومؤسسات مدعی حقوق بشربه نمایش گذاشته شده است وآن ها نیزبه […]

بیش از60 سال ازاشغال فلسطین توسط صهیونیست ها می گذرد سال هاست که این ملت مسلمان درزیریوغ رژیم صهیونیستی سخت ترین فشارها را تحمل کرده،نسل کشی وشکنجه قتل عام کودکانش را به چشم خود دیده است واکنون نیز بدترین نوع آن رادر منظرسازمان ها ومؤسسات مدعی حقوق بشربه نمایش گذاشته شده است وآن ها نیزبه گونه ای غرق درمطالعه اصول ومواد آن مشغولند که فرصت دیدن این صحنه های رقت باررا ندارندویا این که چون خودرا بشرمی پندارند دیدن این صحنه ها را موجب به هم خوردن عیش ونوش خود وسلب آرامش تلقی می کنند وجالب این که برخی ایادی آن ها مثل نوری زاد و….شبکه های العالم والجزیره وسیمای جمهوری اسلامی را به خاطرپخش تصاویروفیلم های جنایات صهیونیزم درغزه محکوم کرده، به دیگران نیز توصیه می کنند این صحنه ها را نبینند زیرا برای سلامتی آن ها مضراست!

 

درباره علل وعوامل حمله اسراییل به غزه وسرانجام این ماجرای غم انگیزنکاتی را متذکرمی شویم:

1)بیش از60سال ازاشغال فلسطین ازجمله غزه می گذرد؛درطول این مدت کشورهای عربی واسلامی بارها این اشغال را محکوم کرده وبعضا با اقدامات نظامی به دنبال پس گرفتن این پاره تن مسلمان ها بوده اند ولی هرباربه دلیل خیانت برخی ازسران عرب به شکست انجامیده است سازمان فتح نیز که روزی پرچم مبارزه با اسراییل را بردوش می کشید باخیانت سرانش مثل عرفات ومحمود عباس به سازش کشیده شد ولی آن که هیچ گاه در برابراشغال گران سر تعظیم فرود نیاورد وحاضر به سازش نشد ملت قهرمان فلسطین است؛با خیزش وانتفاضه دردل این ملت،حماس شکل گرفت ومقاومت وتهاجم به دشمن اشغال گرآغازشد.سنگ وچوب مهم ترین سلاحی بود که دردستان خالی آن ها قرارداشت!برخی فکرمی کردند جنگ سنگ ومشت در برابرگلوله وتانک امکان ندارد ولی ملت مسلمان فلسطین نمونه آن را در ایران دیده بود ومی دانست که شدنی است.انتفاضه سنگ توانست این رژیم متجاوزراکه روزی خواب اشغال از نیل تا فرات را درسرمی پروراند درلانه خود زندانی کند ورسما اولمرت آن را بازپس گیرد.

این رژیم که درمقابله با انتفاضه مردمی ناتوان شده بود دریک پزروشنفکرمآبانه ودموکراتیک می خواست به جهانیان نشان دهد به قوانین دموکراسی ملتزم است با این اعتقاد که در این انتخابات،با تبلیغات وسیع اسراییلی ها جریان سازشکارفتح پیروزخواهد شد ولی ماجرا به عکس شد وحماس با تبلیغات خانه به خانه از نوع دکتراحمدی نژاد درانتخابات پارلمانی به پیروزی کامل رسیدودرنتیجه دولت مردمی “اسمعیل هنیه” شکل گرفت.رژیم صهیونیستی که با این پزدموکراتیک ناخواسته بخشی ازخاک فلسطین را واگذارکرده بود از این بیم داشت که این تقاضا در سایر مناطق فلسطین نیز کشیده شود؛از این رو با تمام وجود به دنبال اشغال مجدد غزه برآمد.

2)از منظر دیگر می توان تهاجم به غزه را دستگرمی برای حمله به حزب الله لبنان ارزیابی کرد؛در خرداد سال جاری،وزیر جنگ عربستان سعودی که بشدت از رشد اسلام ناب محمدی(ص)در جهان به ویژه در منطقه عصبانی به نظر می رسید، به “تل آویو”رفت واز دولت غاصب صهیونیستی خواست با پشتیبانی مالی عربستان به حزب الله مجددا حمله کند ولی با عکس العمل سرد”اولمرت”روبروشد،وی گفت سربازان اسراییلی روحیه جنگ مجدد راندارند!سکوت عربستان در جنگ 23روزه غزه نشانگراین نکته است،گویا در پشت پرده توافقی صورت گرفته باشد.اسراییل با حمایت مالی عربستان برای دست گرمی وتقویت روحیه سربازانش ابتدا به غزه حمله کرد تا ظرف یکی دو روز کاررا تمام کنند وسپس به طرف مرزلبنان حرکت کنند.ولی مقاومت 23روزه حماس ومردم مسلمان غزه بار دیگراسراییل رادرهم شکست ودردنیا بی آبرو ساخت. ازآن بدترعربستان که هزینه چنین جنگی را پرداخته واقتداربیش ازپیش حزب الله وحماس را باید مشاهده کند در برابرجهان اسلام بویژه ملت خودش، سخت دچار سرافکندگی شده است.پیروان ابن تیمیه باید از این پس بیش از گذشته شاهد پیشرفت وتعالی مکتب گران سنگ اسلام ناب محمدی(ص) وشکست اسلام آمریکایی باشند.

3)دیپلماسی فعال دولت ایران دراین ماجرا ستودنی است،به رغم سکوت مجامع جهانی حضوررییس مجلس ونمایندگان رییس جمهوردرکشورهای مختلف وقطع ارتباط برخی از آن ها با رژیم صهیونیستی وتشکیل اجلاس دوحه وحضور رییس جمهورمان درآن وحتی صدورقطع نامه سازمان ملل بافشارغیر متعهدها را می توان از نتایج دیپلماسی فعال دولت جمهوری اسلامی برشمرد.

4)زمانی که دکتراحمدی نژاد دریک دیپلماسی فعال کشورهای آمریکای لاتین را برضد آمریکا می شوراند برخی ازسیاسیون داخلی به ویژه اصلاح طلبان آن را به باد تمسخرمی گرفتندورفت وآمد چاوز واحمدی نژاد راشمارش می کردند؛امروز روشن شد تاثیرارتباط با این گونه کشورها ازکشورهایی مثل فرانسه وآلمان و…به مراتب بیشتراست این گونه کشورها تا پای قطع رابطه واخراج سفیررژیم صهیونیستی ایستادند ولی آن ها حاضرنشدند حتی سکوتشان را بشکنند!

5)سؤالی که تقریبا دراذهان اکثرملت ایران وبرخی ملل جهان تداعی می کند این است چراموتور”گفتگوی تمدن های”آقای خاتمی در ماجرای غزه خاموش بود؟آیا اهمیت خون مردم غزه بویژه کودکان معصوم آن ها ازانتخابات آینده ریاست جمهوری بیشترنبود که به جای نشستن در اطاق های حزبی وتلاش برای وحدت نامزدهای آنان با شخصیت هایی که وی درغرب با آنان دایما درحال گفتگو بودوبودجه های ده هامیلیاردی صرف گفتگو با آن ها شده است امروز به ثمر بنشیند؟براستی آیا آقای کارتردیگرشایستگی دیدار نداشت؟برای دیدارپاپ نمی شد به واتیکان رفت؟آیا نمی شدبا دعوت ازمغزهای متفکری مثل کوفی عنان و….ـکه با بودجه های کلان برای گفتگوی تمدن ها چند ماه پیش به ایران دعوت شدندـاجلاسی به بزرگی گفتگوی تمدن ها تشکیل دادودراین باره به جستجوی راه حل نشست؟اگر گفتگوی تمدن ها در مثل چنین مواردی نتیجه نداشته باشد به درد کجا می خورد؟!به نظرمی رسداین افراد بیشتراصحاب گفتگو برمحورسفره باشند تا حل بحران!واین جاست که معلوم می شود چرا مقام معظم رهبری حتی برای یک بارازاین نظریه دفاع نکردند.براستی آیا این گونه افراد اصلا تمدن را می شناسند؟!

6)تردیدی نیست عبدالله، امیرعربستان از دوستان صمیمی آقای هاشمی رفسنجانی است،هنوز از سفرپرآب وتاب خردادماه ایشان به مکه و مدینه وماجرای فدک وبقیع چند ماهی نمی گذرد،آیا ارزش کودکان بی گناه غزه از رفتن به فدک و ورود چند ساعته زنان به بقیع کمتربود؟انتظارآن بود به جای نامه اخیر دکتراحمدی نژاد به عبدالله، آقای هاشمی درهمان روزهای اول برای هماهنگ کردن اعراب به ریاض سفر می کرد یا لااقل برای وی نامه بنویسد؛زیرا کمتر کسی است که ازتاثیرعربستان بر سایر کشورهای عربی بی خبر باشد.سکوت آقایان خاتمی وهاشمی وفعال نشدن دراین عرصه سؤال برانگیزاست.

7) سکوت معنی دار طرفداران حقوق بشر مثل شیرین عبادی،عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان،محسن کدیورو…که فریاد وا حقوق بشر آنان به خاطر دستگیری یا اعدام چند جاسوس ومفسد به آسمان ها می رسد در برابر جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در غزه شگفت انگیز است مگر آن که آن ها یا هماهنگ با قبله گاهشان، غرب سکوت کرده باشند یا مردم غزه را اصلا بشر ندانند!ویا این که به دلیل کار شبانه روزی روی اصول ومواد اعلامیه حقوق بشر ف صت دیدن آن صحنه های دلخراش را نداشته اند ویا به دلیل این که تنها خودرا بشر دانسته واز دیدن آن ها ناراحت می شده اند حقوق بشر نقض می شده است!

8) برخی تحلیل های سیاست مداران خارجی حاکی از آن بود چنان چه اسراییل درغزه شکست بخورد وحماس پیروز شود احمدی نژاد پیروز انتخابات آینده خواهد بود! حمایت دفتر تحکیم وحدت شاخه علامه و روزنامه کارگزاران از اسراییل وتروریست خواندن حماس ومردم غزه ممکن است در این راستا توجیه شود. بعضی از مدعیان اصلاحات نیز در تحلیل های درونی خود از ناشی بودن اسراییل در آغاز کردن جنگ قبل از انتخابات ایران یاد کرده از این که فضای کشوربه شدت حماسی وانقلابی شده اظهار نگرانی نموده،برای انتخابات کشور احساس خطر کرده اند،زیرا با این روحیه احتمال پیروزی اصول گرایان افزایش می یابد.از این رو در صددند با اجرای پروژه هایی فضا را به آن سمت هدایت کنند.

9) سرانجام مردم فلسطین در تنهایی خود با اتکای به قدرت لا یزال الهی وامدادهای الهی وپشتیبانی مقام معظم رهبری ودولت وملت ایران وسایر ملل جهان با مقاومت بی نظیری به پیروزی رسید و بار دیگر این سخن قرآن”کم من فية قلیلة غلبت فية کثیرة باذن الله”را با رنگ خون بر صفحات تاریخ نوشت”خون بر شمشیر پیروز است”وسیاهی زغال برای سازش کاران فتح وحکام عرب واربابانشان در کنار منقل بافور وتریاک به یادگار گذاشت.بنا به پیش بینی رهبر عزیزمان طولی نخواهد کشید که پس ازجنگ احزاب آن ها را از دژ هایشان پایین کشیده، به سزای اعمالشان خواهند رساند.

10) دو جنگ اخیراسراییل با حزب الله وحماس وپیروزی آن ها بر آن رژیم فاسد نشان داد قدرت های مادی در برابر قدرت معنویت هیچ اند وبی جهت سال های سال مسلمانان از آن ها هراسیده اند. شکست های پی در پی اسراییل نوید بخش این پیش بینی امام است که اسراییل باید از روی زمین محو شود؛ همان شعاری که رییس جمهورمان در دو سه سال اخیر با صدای بلند فریاد زد وبرخی آن را بر نتابیدند وآن را مخالف سیاست های تنش زدایی خود تلقی کردند! تجربه نشان داد دل بستن به سازمان های بین المللی وجهانی امری بی فایده است. تنها راه، ایستادگی ومقاومت ملت ها وتکیه بر ایمان و اراده واعتماد به نفس است.

حجت الاسلام روانبخش

کاروان طریق القدس

آرشیو