دوشنبه 26 ژانویه 2009 05:39
آمدن اوباما و گسترش تهدیدات نرم

پس از منافقين غرب به رفرميستها و ملي مذهبي ها دل خوش است 

در شرايطي كه منافقين براي غرب يك مهره سوخته محسوب مي شوند، قرابت جريان رفرميست و ملي مذهبي با غرب، بويژه با سكانداري يك دموكرات در كاخ سفيد، تهديدات نرم عليه انقلاب اسلامي را در دستوركار قرار داده است.

در شرايطي كه مقامات عراقي بارها بر اخراج گروهك تروريستي منافقين از عراق تاكيد داشته اند و در آخرين مورد آن موفق الربيعي، مشاور امنيت ملي عراق در سفر به تهران از اخراج آنها تا دو ماه آينده خبر داد، توجه به گروه هاي هدف براي انجام براندازي در جمهوري اسلامي در آستانه 30 سالگي انقلاب يك ضرورت است.

منافقين مهره سوخته و غيرقابل اطمينان

در اين ميان گروهك منافقين به منظور يافتن لابي هايي در جهت خروج از ليست تروريستي غرب به جاسوسي در زمينه برنامه هاي نظامي و امنيتي ايران براي غرب روي آورد و حتي تلاش كرد از آرمان هاي ماركسيستي خود دست بردارد و خود را ليبرال دموكرات جلوه دهد، اما اين تلاش ها تاكنون سودي نداشته است و اين گروهك همچنان در ليست تروريستي اتحاديه اروپا قرار دارد.در اين دست و پا زدن فلاکت بار گروهک منافقين، غرب به رهبري آمريکا ارزشي براي اين گروهک قائل نبوده و در جستجوي گزينه هاي ديگري که از لحاظ فکري به ليبرال دموکراسي نزديکتر باشند و از نفرتي تا اين حد نمايان در ميان مردم برخوردار نباشند، است. براي غرب يک مارکسيست داراي سابقه تروريستي اصلا گزينه مناسبي براي مبارزه با جمهوري اسلامي نيست و اين موضوع بايد تامل سيستم امنيتي ايران را درباره گروه هدف مصرف کننده بودجه خرابکارانه آمريکا جلب کند.آنچه مسلم است اين است که مصرف کننده بودجه خرابکارانه آمريکا گروهک منافقين نيست و اين گروهک بيشتر از طريق اعانات و صدقات مخالفان جمهوري اسلامي امورات خود را مي گذراند تا اينکه مورد خطاب يک بودجه امنيتي هدفمند خرابکارانه باشد.در پايان بايد گفت که اين گروهک با به تاريخ پيوستن ايدئولوژي مارکسيستي کمونيستي به تاريخ پيوست و بايد سران اين گروه را به عنوان تمثال هاي نابرابري براي ايجاد برابري و نابرادري براي ايجاد برادري و تروريسم براي ايجاد آرامش در موزه هاي غرب جستجو کرد.به نظر مي رسد غرب به خاطر آگاهي از نفرت مردم ايران از اين گروه و سابقه تروريستي و تفکرات مارکسيستي گروهک، به خودشيريني هاي آنها توجهي نداشته و براي مبارزه با جمهوري اسلامي در جستجوي گزينه هاي ديگري است.

آمدن اوباما و افزايش تهديدات نرم عليه انقلاب اسلامي

درباره گزينه هاي هدف براي غرب به رهبري آمريكا كه تسلط بر ايران به عنوان يك كشور نفتي استراتژيك داراي موقعيت ژئوپلتيك بسيار حائز اهميت است بايد دنبال گزينه هايي بدون سابقه بد و يا حداقل بي سابقه گشت؛ گزينه هايي كه به لحاظ ايدئولوژيك نيز علايقشان به ليبرال دموكراسي غرب نزديكتر باشد.با كنار رفتن جرج بوش، رئيس جمهور سابق آمريكا و حذف برنامه هاي سخت افزاري براي تسلط بر كشورهاي هدف و آمدن باراك اوباما، رئيس جمهور جديد ايالات متحده كه بر استفاده از شيوه هاي نرم افزاري براي تسلط بر كشورهاي هدف تاكيد دارد چنان كه در بالا عنوان شد گروه هاي كمونيست و ماركسيست كه بيشتر رويكرد سخت افزاري دارند ديگر گزينه مناسبي نيستند.با رهبري يك دموكرات در كاخ سفيد ديگر ايالات متحده به جاي لشكركشي به كشورهاي هدف، لشكرسازي در داخل اين كشورها براي تامين منافع خود را هدف قرار خواهد داد تا در قالب انقلاب هاي نارنجي، توازن قوا را در معادلات بين المللي و بويژه در خاورميانه به نفع خود تمام كند.

قرابت جريان ملي-مذهبي و رفرميست با غرب

در اين ميان سلطنت طلب ها هم بخاطر سابقه تاريخي حكومت پهلوي و همچنين بعيد بودن بازگشت يك جمهوري به سلطنت گزينه مناسب نيستند و تنها گزينه هاي باقي مانده را بايد جريان ملي-مذهبي و همچنين جريان رفرميست هاي غربگرا دانست كه اتفاقا به لحاظ فكري هم از قرابت خاصي با جريان ليبرال دموكراسي حاكم بر كاخ سفيد برخوردارند.قرابت جريان ملي-مذهبي و رفرميست با غرب، سابقه اي تاريخي دارد و از ابتداي انقلاب و بعدها در دوران اصلاحات، رويكرد خود را رساندن ايران به توسعه سياسي و اقتصادي در چهارچوب متدلوژي غربي و بويژه ليبرال دموكراسي عنوان كردند.جريان ملي- مذهبي و رفرميست هاي غربگرا به عنوان بهترين گزينه و گروه مقصد براي براندازي نرم در ايران با داشتن علقه فكري و عقيدتي به غرب، در سي سال گذشته به خوبي توانسته است از آب گل آلود جنگ و بعد از آن دوران سازندگي و اصلاحات استفاده كند و به اين ترتيب پايگاه هايي در قلب جمهوري اسلامي احداث كرده است.جريان غربگرا، بويژه در هشت سال دوران اصلاحات به خوبي توانست در عمق استراتژيك جمهوري اسلامي و از جمله رسانه ها، احزاب و گروه هاي سياسي ايران و حتي بخش هاي اجرايي و اقتصادي و نظامي نفوذ كند تا استحاله آرام انقلاب در طول زمان بوقوع بپيوندد.

اين چريان كه اكنون پس از هوشياري مردم و به كنار زده شدن در انتخابات مجلس و رياست جمهوري در آستانه انتخابات رياست جمهوري درحال تجديد قواست بيشترين ضربه را به فرهنگ ضدسرمايه داري و عدالتخواهانه انقلاب اسلامي زد كه بازگرداندن آن به همتي بلند از سوي مسئولان نظام جمهوري اسلامي نياز دارد. 

عماد حیدری

کاروان طریق القدس

آرشیو