چهارشنبه 04 فوریه 2009 08:36
همه چيز درباره ماهواره اميد

با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر بومي‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و در راستاي تحقق جنبش نرم افزاري، پروژه اميد در صا ايران بعنوان اولين گام عملي كشور در عرصه بومي سازي فناوري فضايي از اسفند 84 آغاز شد. * دست آوردهاى پروژه اميد:ساخت اولين سامانه فضايي بومي جمهوري اسلامي ايران · بومي سازي […]

با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر بومي‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و در راستاي تحقق جنبش نرم افزاري، پروژه اميد در صا ايران بعنوان اولين گام عملي كشور در عرصه بومي سازي فناوري فضايي از اسفند 84 آغاز شد.

* دست آوردهاى پروژه اميد:
ساخت اولين سامانه فضايي بومي جمهوري اسلامي ايران · بومي سازي فناوري فضايي به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوري در ساير صنايع · اقتدار ملي از منظر دستيابي و تسلط به فضا
با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر بومي‌سازي فناوري‌هاي راهبردي و در راستاي تحقق جنبش نرم افزاري، پروژه اميد در صا ايران بعنوان اولين گام عملي كشور در عرصه بومي سازي فناوري فضايي از اسفند 84 آغاز شد.
اين پروژه حاصل يك كار جمعي و با بسيج امكانات داخلي كشور شامل بخش‌هاي مختلف صا ايران، وزارت دفاع و پشتيباني، شركت‌هاي خصوصي و امكانات دانشگاه‌ها به ثمر نشست.

* اهداف پروژه ماهواره ملي اميد:

از آنجايي كه پروژه اميد اولين گام علمي در عرصه بومي سازي فناوري ماهواره بوده است لذا مهمتر و پيچيده تر از دستيابي به يك محصول بومي، ايجاد بسترهاي لازم براي اين صنعت خواهد بود.
بر اين اساس شناسايي صنايع داخلي و ظرفيت‌هاي موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره و ايجاد بستر فعاليت‌هاي فضايي در شركت‌هاي خصوصي بعنوان اهداف بسيار مهم اين پروژه بوده است.

* اهداف مهم پروژه اميد در راستاي بومي سازي صنعت ماهواره:

– شناسايي ظرفيت‌هاي موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

– ايجاد بستر فعاليت هاي فضايي در شركت‌هاي خصوصي

– ايجاد فضاي عملياتي ساخت و تست ماهواره در تعامل با موشك حامل داخلي

* ماموريت ماهواره اميد:

ماموريت فني ماهواره اميد به گونه اي تنطيم شده كه بتوان با حداقل ريسك به حداكثر اطمينان در يك ارتباط ماهواره‌اي رسيد. از اينرو ماموريت ماهواره اي اميد به اين صورت تعريف شده است:

برقراري ارتباط متقابل ماهواره و ايستگاه زميني شامل ماموريت هاي :

– تعيين مشخصات مداري ماهواره پس از جدايش از موشك حامل.

– تله متري مشخصات زيرسامانه هاي ماهواره (ارسال اطلاعات داخلي ماهواره به ايستگاه زميني) براي بررسي وضعيت ماهواره.

– ارسال فرمان از ايستگاه زميني به ماهواره.

* مشخصات فني ماهواره اميد:

نوع ماهواره: مخابراتي

ابعاد كلي سازه در حالت بسته : cm 40*40*40

وزن: 27 كيلو گرم

كنترل حرارات: پسيو

باند فركانس: UHF

* ساختار ايستگاه‌هاي زميني ماهواره اميد

– ايستگاه‌هاي رنجينگ ( 4 ايستگاه)

– ايستگاه‌هاي تله متري و تله كامند(3 ايستگاه)

– ايستگاه كنترل مركزي (ا ايستگاه)

فناوريهاي كليدي در پروژه:

– توليد الكترونيك ماهواره

– توليد فرستنده و گيرنده فضايي

– فناوري QSM بعنوان فناوري حساس سازه‌اي در ماهواره

– فناوري TVT بعنوان فناوري حساس طراحي حرارتي ماهواره

– تست‌هاي محيطي فضايي بعنوان بالاترين رده كيفي قطعات

– فناوري بكارگيري GPS فضايي بخصوص در ماهواره بدون پايداري اميد

– فناوري Ranging

– فناوري شبيه‌سازي پرواز ماهواره

– مهندسي سامانه فضايي بصورت كاملاً بومي

– اثبات وجود ماهواره در مدار

– تعيين دوره تناوب و زمان طلوع ماهواره با دقت بالا

– ارتباط تله متري تله كامند با ماهواره

– تهيه نرم افزارهاي گزارش‌گيري براي تحليل اطلاعات تله متري

* مراحل اجراي پروژه:

اين پروژه از پانزدهم اسفند ماه سال 1384 آغاز گرديد و طي 2 سال آماده انجام تستهاي مشترك شد.

قطعاً يكي از گلوگاه هاي هر پروژه براي كشوري كه تجربه قبلي آن را نداشته باشد، طراحي سامانه‌اي آن خواهد بود و با توجه به ماهيت پيچيده پروژه‌هاي فضايي، حساسيت طراحي سامانه‌اي آن دو چندان خواهد بود.
از نقاط بسيار برجسته اين پروژه اين است كه طراحي سامانه‌اي ماهواره اميد بصورت كاملاً بومي توسط متخصصان داخلي انجام شده است.

دستيابي به تجربه طراحي سامانه اي يك پروژه فضايي خود به تنهايي از موفقيتهاي بسيار بزرگ اين پروژه مي‌باشد و اين دستاوردي است كه آهنگ حركت پروژه هاي آتي را بسيار سريع خواهد نمود.

طراحي سامانه‌اي ماهواره اميد با توجه به شرايط و امكانات داخلي طي سه ماه نهايي گرديد و پس از آن طراحي اوليه زيرسامانه‌هاي ماهواره با هدف تعيين مشخصات كليدي و تفصيلي هر كدام آغاز گرديد.

هدف از اين مرحله (طراحي زيرسامانه‌ها) رسيدن به مرحله ساخت نمونه‌هاي آزمايشگاهي هر يك از زيرسامانه‌ها بود تا بتوان طراحي انجام شده را بصورت آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار داد.

البته اتمام اين مرحله به معني نهايي شدن طراحي نبود و كليه مشخصات طراحي در مراحل بعدي پروژه و توسط آزمايش‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت و اصلاحات مورد نياز در طراحي اعمال گرديد.

در واقع مرحله طراحي تفصيلي زيرسامانه‌ها تا مراحل پاياني پروژه ادامه داشته است. در مرحله ساخت نمونه آزمايشگاهي، كليه اشكالات و اصلاحات عملكردي ناشي از طراحي اوليه مشخص و مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به آخرين اصلاحات بدست آمده، مرحله ساخت نمونه مهندسي ماهواره آغاز گرديد.

هدف در اين مرحله، دستيابي به يك نمونه كامل ماهواره از لحاظ مشخصات فيزيكي و عملكردي بوده است.
در اين مرحله فارغ از تحمل ماهواره در برابر شرايط محيطي، عملكرد قسمتهاي مختلف بصورت مجزا و كل ماهواره بصورت تجميعي مورد بررسي قرار گرفت.

با توجه به عدم تجربه قبلي كشور در خصوص انجام تستهاي مورد نياز يك محصول فضايي، تلاشهاي ارزشمندي در خصوص شناسايي و يا تجهيز امكانات داخلي براي انجام چنين تستهايي صورت پذيرفت.

تست نمونه مهندسي ماهواره توانست شرايط كار را براي ساخت نمونه پروازي هموار سازد.
تست‌هايي كه براي نمونه پروازي ماهواره در نظر گرفته شده بود، مطابق استانداردهاي معتبر فضايي و با توجه به شرايط داخلي كشور تنظيم شده بود.
خوشبختانه تمهيداتي كه در طراحي براي تحمل شرايط محيطي شامل لرزه‌هاي ناشي از موشك حامل، تغييرات دمايي بسيار زياد در مدار زمين و شرايط خلأ، انديشيده شده بود با انجام موفق تست‌هاي محيطي اثبات گرديد و بدين ترتيب اولين ماهواره بومي جمهوري اسلامي ايران آماده پرتاب گرديد.

* دست آوردهاي پروژه اميد

– ساخت اولين سامانه فضايي بومي جمهوري اسلامي ايران

– بومي سازي فناوري فضايي به عنوان قطب مهم مولد دانش و فناوري در ساير صنايع

– اقتدار ملي از منظر دستيابي و تسلط به فضا

– نقطه عطف در صنعت فضايي كشور

– ورود اساتيد دانشگاه‌ها و دانشجويان رشته‌هاي مختلف مهندسي به عرصه‌هاي عملي فضايي

– شناسايي ظرفيتهاي موجود در خصوص تجهيزات ساخت، مونتاژ و تست ماهواره

– ايجاد بستر فعاليتهاي فضايي در شركتهاي خصوصي

– ايجاد فضاي عملياتي ساخت و تست ماهواره و ايستگاههاي زميني در تعامل با موشك حامل داخلي

– طراحي و ساخت اولين ايستگاه كنترل و هدايت ماهواره ها در سطح كشور بصورت بومي به دست متخصصين صا ايران

– كسب بستر علمي طراحي و ساخت آنتهاي ياگي

– دستيابي به دانش طراحي سيستمهاي سروسيستم كنترل آنتن ردگير ماهواره

– كسب دانش بالستيك مدار و اختلالات فضايي تأثير گذار ماهواره ها

– طراحي نرم افزارهاي مونيتورينگ و كنترل ماهواره

– طراحي نرم افزارهاي پردازش كدينگ و رمزگذاري داده هاي تله متري، تله كامند

-طراحي نرم افزارهاي جستجوگر ماهواره (رنجينگ ،داپلر،تك ايستگاهي)

– كسب دانش فني طراحي و ساخت پايه وسازه و ساختارايستگاههاي TT&C ميكروماهواره

– كسب تجربه ارتباط مخابراتي بين تجهيزات ايستگاه زميني و تجهيزات ماهواره

– كسب تجربه ردگيري و دريافت سيگنال از ماهواره هاي عملياتي توسط ايستگاه زميني بومي.

کاروان طریق القدس

آرشیو