سه‌شنبه 17 فوریه 2009 14:15
اساسي‌ترين بخش هويت دختران در حفظ عفاف معنا مي‌يابد

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از موسسه خدمات مشاوره‌اي، جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي رضوي محمد منصورنژاد، در نشست «فرصت‌ها و تهديدها» به بررسي مفهوم هويت پرداخت و گفت: هويت به دو بخش هويت انساني (نوعي) و هويت جنسي (صنفي) تقسيم مي‌شود كه هويت فردي دختران در چهار بخش انسانيت، جنسيت، فرديت و مداومت معنا […]

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از موسسه خدمات مشاوره‌اي، جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي رضوي محمد منصورنژاد، در نشست «فرصت‌ها و تهديدها» به بررسي مفهوم هويت پرداخت و گفت: هويت به دو بخش هويت انساني (نوعي) و هويت جنسي (صنفي) تقسيم مي‌شود كه هويت فردي دختران در چهار بخش انسانيت، جنسيت، فرديت و مداومت معنا مي‌يابد.
وي افزود: فرصت‌ها و تهديدهاي دختران بايد بر اساس حفظ استعدادهاي هويتي آنها در اقسام و ابعاد مختلف ترسيم شود و اساسي‌ترين بخش هويت دختران كه بايد مفهوم هويت بر مدار آن سامان بگيرد، حفظ حريم و حرمت عفاف است.
وي فرصت‌هاي موجود براي دختران را در قالب چهار نوع‌ ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با طبيعت و ارتباط با ديگران عنوان كرد و افزود: خواستگاه و منشا‌ تهديدهاي موجود براي دختران ممكن است از سوي خود فرد و مشكلات تربيتش به وجود بيايد و يا ممكن است از سوي خانواده و در شكل افراط و تفريط از سوي جامعه به صورت تحقير و يا حتي از سوي دولت به شكل تبعيض جنسيتي بروز پيدا كند.
منصورنژاد به برخي مصاديق و شيوه‌هاي تهديد در جامعه اشاره كرد و گفت: اجبار و زورگويي، تطميع و وعده‌هاي جذاب، تضييع حقوق و ناديده گرفتن آنها، تحديد و ممنوعيت در فعاليت‌هاي اجتماعي، فريب دوست نماها، ناآگاهي و تن دادن به رفتارهاي ضد اخلاقي و تحقير و كوچك شمردن از جمله مواردي است كه براي دختران تهديد محسوب مي‌شود.
‌اين دوره آموزشي پنج روزه به منظور تربيت مربي فرهنگي ويژه دختران برگزار مي‌شود و شركت كنندگان، در صورت قبولي در آزمون پايان دوره و دريافت گواهي آموزشي، در طرح‌هاي متنوع موسسه خدمات مشاوره‌اي، جوانان و پژوهش‌هاي اجتماعي رضوي با محوريت موضوعي علايق دختران جوان به عنوان مربي و جوان ياور، از تجربيات آنها استفاده مي‌شود.

کاروان طریق القدس

آرشیو