چهارشنبه 18 فوریه 2009 10:58
“اعتماد ملي”: اصلاح طلبان تکليف خود را با “آغاجري” مشخص کنند

“محمد باقر ذاکري” روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينکه همين صحبت ها باعث شد که اصلاحات در دوره هاي گذشته بر باد هوا برود، افزود: اين سطحي نگري و عدم شناخت به ضرر همه اصلاح طلبان تمام مي شود. عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي تصريح کرد: اصلاح طلبان بايد […]

“محمد باقر ذاکري” روز چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا با اشاره به اينکه همين صحبت ها باعث شد که اصلاحات در دوره هاي گذشته بر باد هوا برود، افزود: اين سطحي نگري و عدم شناخت به ضرر همه اصلاح طلبان تمام مي شود.
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي تصريح کرد: اصلاح طلبان بايد تکليف خود را با اين افراد روشن کنند چون عملکرد و فعاليت اين افراد کل اصلاح طلبان را نابود مي کند.

** آغاجري عضو گروه حامي خاتمي
عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينکه آغاجري عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است و توهين وي به ضرر کانديداي مورد دفاع اين گروه يعني خاتمي است تاکيد کرد: خاتمي بايد بداند که اين برنامه ها مطمئنا به ضرر او تمام مي شود.

** حساب کروبي جداست
وي با اشاره به اينکه اصلاح طلبان طرفدار کروبي سال هاست خود را جدا از گروه طرفداران خاتمي مي دانند تاکيد کرد: اصلاح طلبي سال هاست که به دو جريان تبديل شده و کساني که پشت خاتمي هستند، کاملا از جريان کروبي جدا هستند.
ذاکري تاکيد کرد: صف ما با صف طرفداران خاتمي کاملا جداست و سطحي نگري هاي برخي از افراد طرفدار خاتمي مانند گذشته اصلاح طلبان را تضعيف مي کند.
وي با اشاره به اينکه اگر کساني که اين سخنان را شنيدند سکوت کنند اوضاع اصلاح طلبان از اين که هست بدتر مي شود، افزود: اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بايد جواب مشخصي ارائه دهند.
او تاکيد کرد: کساني که دل در گرو نظام دارند بايد مرز خود را بشناسند و از حد خود فراتر نروند و برداشت هاي بي جا و سطحي نکنند.

کاروان طریق القدس

آرشیو