سه‌شنبه 16 ژوئن 2009 12:51
احساس می کردند کلاس را فتح کرده اند…
 
طبق تقویم امتحانات، دوشنبه 25 خرداد، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امتحان درس “انجماد پیشرفته مواد” داشتند. برگه های امتحانی پخش شد و دانشجویان مشغول نوشتن  بودند. پس از گذشت 20 دقیقه سروصدای متحصنین در ورودی دانشکده معدن به گوش می رسید. سروصدا لحظه به لحظه بیشتر و نزدیکتر می شد و دانشجویان با تعجب به یکدیگر نگاه می کردند.

یکی از دانشجویان آمده بود به استاد خبر بدهد که عده ای در حال آمادن برای بر هم زدن جلسه امتحان هستند. اما استاد توجهی نکردند. جمعیت پای کوبان از پله ها تا طبقه سوم بالا آمدند.  ابتدا برای ارعاب دانشجویان داخل کلاس، شیشه برد دانشکده را شکستند. بعد جلوی درب کلاس شعار “دانشجوی باغیرت،حمایت حمایت” سر دادند. در این وضعیت استاد در کلاس را قفل کردند. آنها هم با لگد به درب کلاس می کوبیدند تا بالاخره درب کلاس را شکستند و به داخل کلاس ریختند. احساس می کردند کلاس را فتح کرده اند. در همین حال یکی از بچه های کلاس  بلند شد و با داد و فریاد ورقه ها رو از دست بچه ها کشید. استاد هم برای اینکه وضعیت بدتر نشود، گفتند ورقه هارو بیاورید.
همین برخورد را با امتحان دانشجویان کارشناسی نیز انجام داده اند. و به زور خواسته اند که دانشجویان در صحن دانشگاه برای تحصن حاضر شوند.

کاروان طریق القدس

آرشیو