دوشنبه 19 جولای 2010 04:51
معضل دانشجویان پولی

دانشجويى كه از دور افتاده ترين روستاى كشور با رنج و مشقت فراوان غول كنكور را پشت سر مى گذارد و به يكى از دانشگاه هاى معتبر راه مى يابد چگونه مى تواند تحمل كند فردى به علت پولدار بودن بيايد و اعتبارى را كه وى به علت نبوغش به دانشگاه داده است، يدك بكشد و در آن سوى مرزها فرهنگش را به سخره بگيرد و بگويد من در دانشگاه اميركبير درس خوانده ام.معضل دانشجویان پولی

معاون سياسى بسيج دانشجويى دانشگاه اميركبير


دانشجوى پولى مسئله اى است كه از دوران اصلاحات تاكنون مورد اعتراض همه اقشار مختلف دانشجويان بوده است و اين اعتراض تاكنون ادامه دارد. دانشجوى واحد بين الملل، دانشجوى مرفه و پولدار است و با پول دانشجو شده است. كسانى كه در اين دوره ها شركت مى كنند بايد مبالغ هنگفتى را بپردازند. اين دانشجويان طبقه اى خاص و ويژه در دانشگاه هستند كه به علت پولداربودن بهترين امكانات در اختيارشان است. نكته قابل توجه حضور بعضى از آقازاده هاست كه پدرانشان دوست ندارند فرزندشان سختى كنكور را بچشند.
اين به اصطلاح دانشجويان در جايگاه ويژه اى در دانشگاه قرار دارند و شيك ترين ساختمان دانشگاه به آنها تعلق دارد و اوقات فراغت شان را در كافى شاپ مستقر در ساختمان واحد بين الملل مى گذرانند اين در حالى است كه بوفه دانشگاه قابل مقايسه با كافى شاپ آنها نيست.

 

                                                                                                       


دانشجويى كه از دور افتاده ترين روستاى كشور با رنج و مشقت فراوان غول كنكور را پشت سر مى گذارد و به يكى از دانشگاه هاى معتبر راه مى يابد چگونه مى تواند تحمل كند فردى به علت پولدار بودن بيايد و اعتبارى را كه وى به علت نبوغش به دانشگاه داده است، يدك بكشد و در آن سوى مرزها فرهنگش را به سخره بگيرد و بگويد من در دانشگاه اميركبير درس خوانده ام.اين دانشجويان زير نظر بهترين استادان مشغول به تحصيل اند و پس از دو سال به دانشگاه بيرمنگام مى روند در حالى كه امكان هيچ نظارتى از سوى دانشگاه نسبت به آنان وجود ندارد. اين دانشجويان بدون اينكه مشكل نظام وظيفه داشته باشند به راحتى از كشور خارج مى شوند در حالى كه اگر دانشجويان ديگر بخواهند سفرهاى علمى خارج از كشور داشته باشند دچار مشكل سربازى هستند. اين بى اخلاقى از سوى كسانى اتفاق افتاده است كه نه تنها هيچ سنخيتى با قاطبه دانشجويان غيرتمند ايران ندارند بلكه هويت دانشجوى ايرانى را نيز زير سؤال برده اند.دانشگاه اين امكانات بالاى تحصيلى را به كسانى مى دهد كه شايد هرگز به ايران بازنگردند.تلاشى كه از سوى دانشگاه براى آنها مى شود هيچ ثمره اى به منظور سربلندى ايران ندارد و حتى موجب سرافكندگى مى شوند و اين يعنى به هدر دادن وقت و امكاناتى كه حق دانشجويان ديگر است.اينكه از سوى مسئولان مطرح مى شود كه اين دانشجويان دانشجوى دانشگاه اميركبير نيستند سرپوشى خنده آور است. چطور ممكن است دانشجويى در دانشگاهى درس بخواند و مقطعى از تحصيلش را در آن دانشگاه بگذراند، اما دانشجوى آن دانشگاه نباشد. با اين كه رياست محترم جمهور و وزارت علوم دستور تعطيلى اين واحد را داده اند، شاهديم مسئولان دانشگاه در سال جارى صرفاً به علت پول و كسب درآمد اقدام به ثبت نام در اين واحد كرده اند. بهانه مسئولان براى ادامه اين روند، قراردادى است كه با دانشگاه بيرمنگام بسته اند اما قراردادى كه موجب فساد و بى عدالتى مى شود چه حكمى دارد غير از اين است كه آن پيمان باطل است دانشجويان خواستار پاسخگويى مسئولان نسبت به اين قضيه هستند و حاضر نيستند به خاطر سودجويى با آبروى دانشجوى مسلمان ايرانى بازى شود.

 

کاروان طریق القدس

آرشیو