دوشنبه 22 آوریل 2013 17:25
گزارش تصویری پاتوق انتخابات -روز دوم

حضور دانشجویان، به روز رسانی نامزد نامه، چای سیاسی، سخنرانی آقای علی نادری سردبیر رجا نیوز و سخنرانی آقای شکوهی از روزنامه مردم سالاری (به هفته بعد افتاد).

حضور دانشجویان، به روز رسانی نامزد نامه، چای سیاسی، سخنرانی آقای علی نادری سردبیر رجا نیوز و سخنرانی آقای شکوهی از روزنامه مردم سالاری (به هفته بعد افتاد).

کاروان طریق القدس

آرشیو