یکشنبه 12 مه 2013 19:32
گپ و گفت انتخاباتی دانشجویان با حضور نماینده دکتر قالیباف در پاتوق انتخابات

گپ و گفت انتخاباتی دانشجویان با حضور نماینده دکتر قالیباف جناب آقای دکتر سید موسی پور موسی مشاور دکتر قالیباف در شهرداری تهران در محل پاتوق انتخابات دانشگاه امیرکبیر  

گپ و گفت انتخاباتی دانشجویان با حضور نماینده دکتر قالیباف

جناب آقای دکتر سید موسی پور موسی مشاور دکتر قالیباف در شهرداری تهران

در محل پاتوق انتخابات دانشگاه امیرکبیر

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

 

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

پاتوق انتخابات، پورموسی، نماینده قالیباف

کاروان طریق القدس

آرشیو