سه‌شنبه 30 آوریل 2013 20:58
گپ و گفت دانشجویی با حضور آقای روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور حسن روی طلب حامی جبهه پایداری در پاتوق انتخابات    

پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور
حسن روی طلب
حامی جبهه پایداری
در پاتوق انتخابات

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

 

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

پاتوق انتخابات، روزی طلب، حامی جبهه پایداری

 

کاروان طریق القدس

آرشیو